Art 1. Presentatie - Doel - Toepassingsgebied​

 TEXCODECK SRL (de "Vennootschap"), met maatschappelijke zetel op het adres Rue de la Wastinne 21, 1301 Bierges, België, en ingeschreven bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder nummer 0875.360.563, is een vennootschap met als voornaamste doel de verkoop en de verhuur van kleding en accessoires. Zij exploiteert het merk LilyLucy, de websites www.lily-lucy.com en www.lily-lucy.be (de "Website") en commerciële ruimtes om de collecties tentoon te stellen (de "Showrooms"). TEXCODECK SRL wordt hierna "LilyLucy" genoemd bij haar activiteiten in verband met LilyLucy.

Deze voorwaarden (de "Voorwaarden") zijn bedoeld om de contractuele relatie te regelen tussen LilyLucy en een persoon of entiteit (de "Klant") die kleding en accessoires wil kopen of huren via de WebWebsite. Deze voorwaarden hebben voorrang op alle andere voorwaarden die niet uitdrukkelijk door LilyLucy zijn goedgekeurd. LilyLucy behoudt zich het recht voor deze voorwaarden op elk moment te wijzigen. In geval van dergelijke wijzigingen zijn de voorwaarden van toepassing die golden op het moment van de bestelling of aanbetaling.


Art 2. Enregistrement – Compte client personnel

Om de verhuurdiensten of andere door LilyLucy aangeboden diensten te kunnen gebruiken, moet de Klant een klantenaccount hebben op de Website. De Klant kan ofwel zelf een persoonlijk klantenaccount aanmaken op de Website of deze kan worden aangemaakt door een LilyLucy-vertegenwoordiger bij het plaatsen van een klantorder in de Showroom. Daartoe moet de Klant zijn naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en andere voor de uitvoering van het contract relevante gegevens verstrekken. Deze informatie moet juist zijn en valt uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de Klant.

Het aanmaken van een persoonlijk account via de Website door de Klant of door een vertegenwoordiger van LilyLucy impliceert volledige aanvaarding van deze voorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met alle of een deel van deze Voorwaarden, mag u de Website niet gebruiken, geen klantenaccount aanmaken of geen reservering voor een huur maken.

De opening van een Klantenaccount impliceert de verstrekking van een identificatiecode en de keuze van een persoonlijk en vertrouwelijk wachtwoord. De Klant is als enige verantwoordelijk voor zijn klanetenaccount en stemt ermee in alle redelijke voorzorgsmaatregelen te nemen om te voorkomen dat anderen toegang krijgen tot zijn klantenaccount. De Klant zal LilyLucy onmiddellijk per e-mail op de hoogte stellen van elk ongeoorloofd gebruik van het wachtwoord van de Klant, zodat LilyLucy passende maatregelen kan nemen. LilyLucy is niet aansprakelijk voor frauduleus gebruik van het wachtwoord van de Klant.

De Klant verbindt zich ertoe één enkele account aan te maken en zich niet de identiteit van een andere persoon toe te eigenen. Hij kan zijn persoonlijke gegevens op zijn Klantenaccount te allen tijde wijzigen. Hij kan te allen tijde verzoeken zijn account af te sluiten door een e-mail te sturen naar hello@lily-lucy.com .

LilyLucy behoudt zich het recht voor om een account op elk moment en zonder kennisgeving te beëindigen wegens misbruik, frauduleus of onwettig gebruik van de diensten en de inhoud van de Website, alsmede wegens een verkeerde voorstelling van zaken bij het aanmaken van een account, het niet verrichten van betalingen of enig ander verzuim van de kant van de Klant. LilyLucy kan weigeren een nieuwe rekening te openen voor een Klant wiens rekening om een dergelijke reden is beëindigd.

 

Art 3. De artikelen - Beschikbaarheid

De door LilyLucy aangeboden artikelen worden getoond op de gepubliceerde catalogus op de Website. De foto's en beschrijvingen van de artikelen zijn niet contractueel en LilyLucy is niet verantwoordelijk voor enig verschil tussen de foto's en beschrijvingen op de Website en het daadwerkelijke artikel.

De artikelen van LilyLucy worden aangeboden binnen de beschikbare voorraden zoals vermeld in de kalender van elk artikel. In het geval dat een besteld artikel niet beschikbaar is om technische redenen of om redenen die buiten de macht van LilyLucy liggen, zal LilyLucy de Klant zo snel mogelijk op de hoogte stellen en de Klant naar keuze ofwel de huur van een vervangend artikel aanbieden of een volledige terugbetaling van de huurprijs. In geen geval is LilyLucy aansprakelijk voor het niet beschikbaar zijn van een artikel.

LilyLucy behoudt zich te allen tijde het recht voor om de op de Website getoonde artikelen uit de verhuur te nemen, de prijs te wijzigen of de informatie te wijzigen.


Art 4. Fitting

Voorafgaand aan het plaatsen van een bestelling kan de Klant de te huren artikelen komen passen in een van de Showrooms van LilyLucy, tijdens de openingsdagen en -uren die op de Website staan aangegeven. Dit is om te controleren of de artikelen geschikt zijn voor de grootte en vorm van de Klant. LilyLucy is niet aansprakelijk als de gehuurde artikelen niet voldoen aan de verwachtingen van de Klant, mits ze in overeenstemming zijn met de in de Showrooms getoonde artikelen.

 

Art 5. Financiële voorwaarden - Betalingen

5.1. Prijzen

De prijzen op de Website, in de Showroom en in elk ander door LilyLucy gebruikt medium zijn vermeld in euro's en zijn inclusief alle belastingen, maar exclusief verzendkosten. De leveringskosten worden vermeld bij de bestelling en zijn ten laste van de Klant.

LilyLucy behoudt zich het recht voor om haar prijzen op elk moment te wijzigen, maar diensten worden in rekening gebracht tegen de tarieven die gelden op het moment van bestelling.

Ondanks het feit dat de Website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, is het mogelijk dat er fouten voorkomen in de op de Website vermelde prijzen. Eventuele fouten in de prijsstelling worden zo snel mogelijk gecorrigeerd en zijn niet bindend voor LilyLucy.

5.2. Betalingsvoorwaarden

De betaling gebeurt bij de bestelling, met een krediet- of debetkaart op de Website of ook contant in de Showroom. Uw creditcard wordt onmiddellijk bij de transactie belast.

5.3. Bijkomende kosten

In het geval dat het artikel te laat wordt teruggestuurd, niet wordt teruggestuurd of beschadigd wordt teruggestuurd, behoudt LilyLucy zich het recht voor extra kosten in rekening te brengen in overeenstemming met respectievelijk artikelen 10, 11 en 12 van deze voorwaarden.

 

Art 6. Bestellingen

Bestellingen worden door de Klant geplaatst op de Website of door een LilyLucy-vertegenwoordiger in de Showroom.

In beide gevallen ontvangt de Klant per e-mail een orderbevestiging die de essentiële elementen van de bestelling bevat en de totstandkoming van het contract tussen de Klant en LilyLucy bevestigt. Door de betaling van de bestelling aanvaardt de Klant uitdrukkelijk de voorwaarden die van kracht zijn op het ogenblik van de bestelling.

LilyLucy behoudt zich het recht voor een bestelling te weigeren van een Klant met wie een geschil bestaat over de betaling van een eerdere bestelling, of de verwerking ervan op te schorten.


Art 7. Ontvangst van het gehuurde artikel

Bij het plaatsen van de bestelling heeft de Klant de keuze om de gehuurde artikelen te laten bezorgen op een door de Klant opgegeven adres of deze af te halen in de Showroom van zijn keuze, mits deze de afhaalmogelijkheid biedt.

De leveringswijze wordt naast de bestelling gefactureerd, onder de voorwaarden die meer volledig op de Website worden beschreven.

7.1. Levering

De artikelen worden uitsluitend naar België, Frankrijk, Luxemburg en Nederland verzonden door een externe vervoerder.

De leveringen gebeuren op de gebruikelijke dagen en uren van de betrokken vervoerder (werkdagen en werkuren) op het adres dat de Klant bij zijn bestelling heeft opgegeven. Het is aan de Klant om een volledig leveringsadres op te geven en beschikbaar te zijn voor de levering of de contactgegevens te verstrekken van de persoon die de levering in ontvangst zal nemen.

LilyLucy zal de door de Klant bestelde artikelen binnen de op de Website vermelde levertijd aan de vervoerder leveren. LilyLucy is niet aansprakelijk voor het niet leveren door afwezigheid van de Klant of een fout in de leveringsgegevens. Eventuele kosten in verband met een retourzending of herverzending zijn voor rekening van de Klant en kunnen niet leiden tot annulering van de bestelling. LilyLucy is niet aansprakelijk voor enige vertraging in de levering veroorzaakt door de vervoerder.

In het geval dat het artikel niet wordt geleverd binnen de bij de bestelling aangegeven termijn, wordt de Klant verzocht zo snel mogelijk contact op te nemen met LilyLucy door een e-mail te sturen naar hello@lily-lucy.com . LilyLucy zal proberen het probleem met de Klant op te lossen. LilyLucy kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor het vinden van een oplossing in alle gevallen.

Het gehuurde artikel wordt geacht in het bezit van de Klant te zijn en geleverd wanneer het door de vervoerder ter beschikking wordt gesteld, zoals blijkt uit de traceerbaarheid van de vervoerder. Het gehuurde artikel wordt naar de Klant gestuurd in een speciale beschermende verpakking met een retourbon. Bij de levering dient de Klant de overeenstemming van het gehuurde goed met de bestelling te controleren. In geval van non-conformiteit moet de Klant de levering weigeren en onmiddellijk een klacht indienen bij LilyLucy door een e-mail te sturen naar hello@lily-lucy.com . Indien de Klant de levering niet weigert zoals hierboven beschreven, wordt de staat van het gehuurde artikel geacht in overeenstemming te zijn met de bestelling en bevredigend voor de Klant.

Als LilyLucy schuld heeft aan de vertraging in de levering, of als het geleverde artikel niet overeenkomt met het bestelde artikel, betaalt LilyLucy het volledige bedrag terug dat bij de bestelling is betaald, inclusief verzendkosten.

7.2. Afhaling in Showroom

Tenzij anders overeengekomen door LilyLucy, is de vroegste datum voor afhaling in de Showroom de eerste dag van de huurperiode die op de bestelling van de Klant staat vermeld.

 

Art. 8 : Gebruik van het gehuurde artikel

De huur verleent de Klant een persoonlijk recht om het gehuurde artikel te gebruiken voor de beperkte duur van de huur, overeenkomstig de geldende Algemene Voorwaarden.

De Klant verbindt zich ertoe het gehuurde goed te bewaren op een droge en schone plaats, beschermd tegen vocht, zonlicht en stof. De Klant verbindt zich ertoe het gehuurde goed op redelijke wijze te gebruiken en het te beschermen tegen beschadiging, verlies of diefstal.

De Klant verbindt zich ertoe het gehuurde niet aan een derde in bewaring te geven, noch het gehuurde onder te verhuren, uit te lenen of aan een derde ter beschikking te stellen. Verder stemt de Klant ermee in het gehuurde artikel alleen te gebruiken voor persoonlijk gebruik, met uitsluiting van elk commercieel gebruik, tenzij uitdrukkelijk toegestaan door LilyLucy.

De Klant verbindt zich er eveneens toe een gehuurd goed niet te wassen, te reinigen, te wijzigen of aan te passen (rechtstreeks of via een tussenpersoon), geen wijzigingen of stiksels aan te brengen, de kleur, de lengte, de etiketten of enig ander aspect van het gehuurde artikel te veranderen.

Het risico van verlies of beschadiging van het gehuurde artikel gaat over op de Klant op het ogenblik van de levering door de vervoerder of de afhaling in de Showroom, tot op de dag van de daadwerkelijke teruggave ervan.

 

Art 9 Teruggave van het gehuurde artikel

Alle door LilyLucy gehuurde artikelen worden aan de Klant geleverd in een geschikte verpakking en moeten in een dergelijke verpakking (bijv. hoes, doos, enz.) worden geretourneerd, inclusief eventuele kleerhangers. LilyLucy heeft het recht om €10 in rekening te brengen voor ontbrekende verpakkingen.

De Klant zal de gehuurde artikelen terugsturen volgens de wijze van ontvangst. Als de Klant het huurartikel heeft laten bezorgen, moet de Klant het huurartikel via een vervoerder naar LilyLucy terug doorsturen. Als de Klant het huurartikel in een LilyLucy-Showroom heeft ontvangen, moet de Klant het huurartikel daar dan ook terugbrengen.

9.1. Verzending

Als de Klant het artikel heeft laten bezorgen via een vervoerder, stuurt de Klant het artikel terug naar LilyLucy met behulp van het retouretiket dat in het oorspronkelijk ontvangen pakket zat. De verzending moet plaatsvinden vanuit het land waar het gehuurde artikel oorspronkelijk door de Klant is ontvangen. Indien het retourformulier ontbrak op het moment van verzending of indien de Klant het heeft verloren, wordt de Klant verzocht het te downloaden van de Website in zijn/haar Klantenaccount en het met zijn/haar eigen middelen af te drukken.

De Klant moet het gehuurde artikel, in zijn verpakking en met de retourbon, uiterlijk op de laatste dag van de huurperiode aan de vervoerder terugbezorgen. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om de dagen en openingsuren van de betrokken vervoerder te controleren om deze termijnen na te leven.

9.2 Terugkeer in de Showroom

Als de Klant het gehuurde artikel aanvankelijk in een LilyLucy-Showroom heeft afgehaald, moet de Klant het artikel uiterlijk op de laatste dag van de huurperiode naar dezelfde Showroom terugbrengen tijdens de werkdagen en openingstijden van die Showroom. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om de openingsdagen en -uren van de betreffende Showroom te controleren om deze termijnen te respecteren.

 

Art 10. Boetes - Vertraging

Voor elke dag vertraging bij het terugbrengen van het gehuurde goed, wordt een forfaitaire boete van vijftig (50) euro (inclusief BTW) gefactureerd en door de Klant verschuldigd, zonder voorafgaande kennisgeving.

Als de Klant achterstallige facturen niet betaalt binnen dertig (30) kalenderdagen na de betalingstermijn, machtigt de Klant LilyLucy om de contactgegevens van de Klant naar een deurwaardersbedrijf te sturen om de schuld te innen. In dat geval komen de kosten van het deurwaardersbedrijf volledig voor rekening van de Klant.

 

Art 11. Boetes - Niet-teruggave, verlies of diefstal

In het geval van een vertraging in de teruggave van het gehuurde artikel van meer dan zeven (7) kalenderdagen vanaf het einde van de huurperiode zoals vermeld in de bestelling, wordt het gehuurde item geacht niet te zijn teruggegeven en zal LilyLucy de Klant het equivalent van drie (3) keer de huurprijs van het gehuurde goed voor een periode van 4 dagen, inclusief BTW, plus een forfaitaire administratieve vergoeding van vijftig (50) euro inclusief BTW in rekening brengen. Deze boete geldt ongeacht de reden van niet-teruggave (inclusief verlies of diefstal van het gehuurde). 

Als de Klant niet binnen dertig (30) kalenderdagen na de betalingstermijn de openstaande facturen op betaalt, machtigt de Klant LilyLucy om de contactgegevens van de Klant naar een deurwaardersbedrijf te sturen om de schuld te innen. In dat geval zijn de kosten van de deurwaardersbedrijf volledig ten laste van de Klant.

 

Art 12. Boetes - Schade aan het gehuurde

Bovenal wordt eraan herinnerd dat de Klant zich ertoe verbindt een gehuurd artikel niet te wassen, te reinigen, te wijzigen of aan te passen (rechtstreeks of via een tussenpersoon), geen wijzigingen of stiksels aan te brengen, de kleur, de lengte, de etiketten of enig ander aspect van het gehuurde artikel niet te wijzigen.

In een poging om kwaliteitsproducten te leveren, zal LilyLucy artikelen die door de Klant zijn beschadigd (bijv. kleine vlekken, losse knopen) schoonmaken en kleine reparaties uitvoeren. Indien meer uitgebreide kosten nodig zijn om het artikel te herstellen (bv. vetvlekken, vernis, scheuren, gaten, enz.), zullen deze kosten aan de Klant in rekening worden gebracht. Een factuur voor deze kosten zal hem worden toegezonden.

Als, ondanks de inspanningen van LilyLucy, de schade aan het gehuurde goed onherstelbaar is en het niet mogelijk maakt het opnieuw te huren, heeft LilyLucy het recht de Klant het equivalent van drie (3) keer de huurprijs van het gehuurde goed voor een periode van 4 dagen, inclusief BTW, in rekening te brengen. Zo wordt een jurk waarvan de huurprijs voor 4 dagen 89€ is, aangerekend aan 267€ inclusief BTW. Dit komt eigenlijk overeen met de nieuwe verkoopprijs van het gehuurd artikel. 

 

Art 13. Annulering en wijziging van de bestelling - Herroepingsrecht

13.1. Annulering 

De Klant heeft de mogelijkheid om een bestelling kosteloos te annuleren, tot dertig (30) kalenderdagen voor de datum van verzending of afhaling van het artikel. Na deze termijn wordt geen enkele annulering aanvaard, behalve wanneer de Klant zijn wettelijk herroepingsrecht uitoefent zoals hieronder vermeld. De Klant die zijn bestelling wenst te annuleren in overeenstemming met dit artikel, moet dit verzoek per e-mail richten aan hello@lily-lucy.com . Het bedrag van de bestelling wordt uiterlijk binnen 14 dagen terugbetaald door overschrijving op de door de Klant opgegeven rekening.

13.2 Wijziging

Indien tijdens het bestelproces een fout is opgetreden, heeft de Klant de mogelijkheid de fout te herstellen en de bestelling te wijzigen door binnen 24 uur na de bestelling een verzoek per e-mail te sturen naar hello@lily-lucy.com . De bestelling kan niet meer worden gewijzigd als het per ongeluk bestelde artikel al is verzonden.

Indien er in geval van omruiling een verschil in huurprijs is tussen het oorspronkelijk gereserveerde artikel en het daadwerkelijk gehuurde nieuwe artikel, moet het bedrag van dit verschil bij de aanvraag tot omruiling worden betaald. De ruil wordt gevalideerd zodra LilyLucy het verschil in saldo heeft ontvangen.

13.3. Herroepingsrecht 

Naast de bovengenoemde mogelijkheden tot annulering en wijziging van een bestelling heeft de Klant ook het wettelijk herroepingsrecht, als bedoeld in de artikelen VI.47 e.s. van het Wetboek van economisch recht, waarnaar wordt verwezen. Volgens deze bepalingen beschikt de Klant over een termijn van 14 kalenderdagen vanaf de datum van de bestelling om zijn herroepingsrecht uit te oefenen zonder opgave van redenen of betaling van boetes. Dit herroepingsrecht geldt alleen voor bestellingen die via de Website zijn geplaatst. De Klant wordt geïnformeerd en aanvaardt dat het herroepingsrecht niet meer kan worden uitgeoefend vanaf het moment dat de huur is ingegaan, ook al is de termijn van 14 dagen nog niet verstreken. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant LilyLucy in een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van zijn/haar beslissing. Dit kan ook met behulp van het modelformulier in bijlage 2 van Boek VI van het Wetboek van Koophandel. Indien het herroepingsrecht wordt uitgeoefend, wordt het bedrag van de bestelling uiterlijk binnen 14 dagen terugbetaald door overschrijving op de door de Klant opgegeven rekening.

 

Art 14. Intellectueel eigendom

De materialen op de Website (inclusief video's, foto's, logo's, illustraties, teksten, slogans, presentaties, etc.) zijn het exclusieve intellectuele eigendom van LilyLucy. U mag het materiaal op de Website, inclusief software, afbeeldingen of geluiden, niet kopiëren, gebruiken, herverdelen of geheel of gedeeltelijk reproduceren. Dit kan als een inbreuk worden beschouwd. Niemand mag enig materiaal op deze Website gebruiken zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van LilyLucy. Bovendien mag geen hypertext of eenvoudige link worden gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van LilyLucy.

De databanken op de Website worden beschermd door het auteursrecht en door alle wettelijke bepalingen betreffende de rechtsbescherming van databanken.

De Klant die foto's van hem uploadt, commentaren doostuurd naar LilyLucy of commentaren meegeeft op de Website, machtigt LilyLucy uitdrukkelijk om deze afbeeldingen en hun inhoud kosteloos te wijzigen, aan te passen en te exploiteren via de Website, sociale netwerken en zijn Showrooms en doet afstand van al zijn rechten op de afbeeldingen, foto's, opmerkingen of andere inhoud ten gunste van LilyLucy. LilyLucy heeft het recht dergelijke beelden, foto's of commentaren al dan niet te publiceren of te exploiteren voor commerciële doeleinden, waar ook ter wereld, voor zolang als nodig is om haar diensten te verlenen.

 

Art 16. Stockverkoop

In het geval van stockverkoop staat LilyLucy ervoor dat de kledingstukken worden verkocht als tweedehands en worden verkocht zoals ze zijn, zonder enige garantie of verantwoordelijkheid voor hun kwaliteit, duurzaamheid of conditie. De koper erkent de kledingstukken te hebben onderzocht en aanvaardt de huidige staat ervan. Elke claim met betrekking tot de kwaliteit of de staat van de kledingstukken is nietig.

 

Art 17. Aansprakelijkheid

De Klant erkent en ziet af van elk verhaal tegen LilyLucy en LilyLucy kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een verlies of vertraging in de levering van een gehuurd artikel door een Klant of als gevolg van een geval van Overmacht.

LilyLucy's verplichting in het verhuurproces is beperkt tot het gebruik van haar beste inspanningen. LilyLucy is niet aansprakelijk voor enige technische onbeschikbaarheid van de verbinding, ongeacht de oorzaak, of voor schade als gevolg van het gebruik van het internet, zoals verlies van gegevens, inbraak, virussen, verstoring van de dienstverlening of andere onbedoelde problemen.

De Klant erkent dat hij/zij de Website op eigen risico gebruikt en erkent dat alle informatie op de Website of in de Showrooms alleen voor informatieve doeleinden wordt verstrekt en dat er fouten kunnen optreden. LilyLucy is niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door dergelijke informatie.

LilyLucy is niet verantwoordelijk voor de inhoud van enige andere Website die aan deze Website is gekoppeld. LilyLucy is niet verantwoordelijk voor de inhoud van enige andere Website die in strijd is met de toepasselijke wetgeving of die schade kan veroorzaken aan een persoon of entiteit.

LilyLucy is niet aansprakelijk voor het niet naleven van enige bepaling van deze voorwaarden in het geval van een geval van overmacht, zoals een stroomstoring, storing in het telecommunicatienetwerk of een andere gebeurtenis waarover zij geen controle heeft.

Dit gedeelte is van toepassing op alle inhoud, producten en diensten die LilyLucy beschikbaar stelt op de Website, in haar Showrooms of via andere communicatiekanalen (e-mail, telefoon, sociale netwerken, etc.).

 

Art 18. Diverse bepalingen  

Deze voorwaarden en de contractuele relatie tussen LilyLucy en de Klant worden beheerst door Belgisch recht. Voor alle aangelegenheden waarin deze Voorwaarden niet uitdrukkelijk voorzien, wordt uitdrukkelijk verwezen naar het toepasselijke recht.

De ongeldigheid van een of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden leidt niet tot de ongeldigheid van de overige bepalingen die niet door deze ongeldigheid worden getroffen en die onverminderd van kracht blijven.

De partijen aanvaarden in het kader van hun betrekkingen de elektronische bewijsmiddelen (als voorbeeld: e-mail, computer back-ups, ...).

De partijen verbinden zich ertoe om elk geschil dat tussen hen zou kunnen ontstaan in verband met deze Algemene Voorwaarden, hun interpretatie en gevolgen of met de handelingen die deze aanvullen of wijzigen, in der minne op te lossen. In geval van aanhoudende onenigheid zal het geschil worden voorgelegd aan de jurisdictie van de bevoegde rechtbanken van Nijvel.